مدتی قبل گروه استارتاپ های ایران گفتگویی رو در رو با هومن دمیرچی بنیان گذار تاکسی یاب را ترتیب داده بود و شاید اولین برخورد با یکی از به اصطلاح راکت اینترنتی ها محسوب می شد ، هر چند در این جلسه دمیرچی بارها هرگونه ارتباط مستقیم با راکت اینترنت را رد کرد .

ادامه مطلب