سه شنبه گذشته دهمین نشست ایران استارت آپ با حضور حسنعلی باغبانیان موسس ۵۰۴۰ برگزار شد و داستان شکل گیری و رشد این فروشگاه اینترنتی را به روایت مدیر آن شنیدیم .

ادامه مطلب