چهارشنبه شب هفته گذشته آواتک مراسمی ترتیب داده بود و به معرفی خودش پرداخت ، بیش از ۱۰۰ نفر از استارت آپی ها آمده بودند با آواتک ملاقات کنند . کوی دانشگاه ، دانشکده نفت ، ساختمانی نوساز بنا شده بود و طبقه ۵ جایی بود که به آواتک اختصاص داشت .

ادامه مطلب